Lyžování v současné lyžařské sezóně

Technické parametry svahu/vleku
lyžařský vlek kotvový
Rok výroby 1999
Délka svahu 360 m
N.V nástupní stanice342 m.n.m
N.V výstupní stanice416 m.n.m
Převýšení74 m
Rychlost vleku1,8 m/s
Kapacita vleku508 osob/hod
Výkon motoru11 Kw
ProjektJosef Šperka
Výrobce vleku:
GANAS Zlín,s.r.o.
dendopoledneodpolednevečer
pondělí
úterý
středa17 – 20
čtvrtek
pátek17 – 20
sobota9 – 1213 – 1617 – 20
neděle9 – 1213 – 16

Lyžování - Jarní prázdniny
(13.2.201 až 19.2 2017)

dendopoledneodpolednevečer
pondělí
úterý9 – 1213 – 16
středa9 – 1213 – 1617 – 20
čtvrtek9 – 1213 – 16 -
pátek9 – 1213 – 1617 – 20
sobota9 – 1213 – 1617 – 20
neděle9 – 1213 – 16

Aktuální ceník

CENA (Kč)
 půldennívečernícelodenní
děti60,-80,-100,-
dospělí100,-150,-190,-


Dětský vlek (lano), děti lyžují ZDARMA

CENA (Kč)
 půldennícelodenní
dětiZDARMAZDARMA


 • Svah je po celé ploše upravován vlastní rolbou značky LAVINA 1400TD

 • Svah je osvětlen pro večerní lyžování,
  po celé délce ozvučen
 • Možnost občerstvení, Selská chalupa
  200m pod lyžařským svahem

PROVOZNÍ PŘEDPIS 
k provozu lyžařských vleků


  1. Před zahájením provozu lyžařských vleků je obsluha povinna vyzvednout u pokladníka vstupenky, klíče a mobilní telefon. Po příchodu do prostoru „obsluhy lyžařského vleku“ musí učinit zápis do provozního deníku dle předepsaných kolonek /jméno, čas zahájení provozu, případné závady/. Poruchy a závady většího rozsahu nahlásit údržbě vleku. Vstupenky před vydáním označit datem. Provést kontrolu inventáře: místnosti obsluhy vleku, klubovny a ohřívárny pro veřejnost /dle seznamu/. Případné nesrovnalosti zapsat do provozního deníku a ohlásit určené osobě /ing.Petr Chmelař/.

  2. Proškolená obsluha je povinna nosit předepsané reflexní vesty s nápisem „ obsluha lyžařského vleku“ po celou dobu provozu.

  3. Vleky mohou spustit jen osoby pověřené k obsluze starší 18 let, které absolvovaly odborné školení „obsluhy vleku“. Provoz vleků je možno zahájit jen tehdy, je-li trasa výjezdu velkého vleku a sjezdovky projeta po celé délce pověřenou osobou, odzkoušena funkčnost všech bezpečnostních prvků a obsluha je na určených místech.

  4. První obsluhovatel u nástupní stanice napomáhá lyžařům při nastupování a provádí kontrolu vstupenek. Druhý obsluhovatel je u pokladny s povinností prodeje vstupenek a monitorování lyžařského svahu, hlavně výstupní stanice, sledováním na displeji PC. Třetí obsluhovatel u dětského vleku má stanoviště u jeho nástupní stanice. Obsluha má možnost zpříjemnit lyžování hudbou – hlasitost hudby nastavit přiměřeně pro pohodu lyžování.

  5. Vlek smí používat osoby přepravy schopné podle příslušných pokynů obsluhy. Osobám v podnapilém stavu nesmí obsluha umožnit použití vleku.

  6. Lyžaři nastupují vždy jen v nástupní stanici podle pokynů obsluhy nebo informačních tabulí. Nastupovat mimo nástupní stanici je zakázáno.

  7. Jízdní dráha končí před horní stanicí na určeném místě označeném informační tabulí. Lyžař je zde povinen okamžitě opustit tento prostor.

  8. Opuštění jízdní dráhy mimo určené místo je možno jen výjimečně v případě pádu, nehody a nebo na vyzvání obsluhy. Při odpojení ze závěsu je každý povinen okamžitě opustit výjezdní trasu.

  9. V době tvoření námrazy, ledu a silného větru je nutný obzvláště bezpečný provoz, v případě nutnosti musí být vlek vyřazen z provozu.

  10. Při zjištěné závadě ohrožující bezpečnost musí obsluha nebo účastníci neprodleně vypnout vlek tlačítky „STOP“. Další zapnutí se provede dle pokynů obsluhy, po odstranění závady.

  11. V případě zjištění zranění nebo jiných zdravotních potíží u osob pohybujících se na lyžařském svahu a v blízkosti lyžařského vleku je obsluha vleku povinna zajistit první pomoc , dále podle potřeby zavolat rychlou záchrannou službu telefon 155. Zranění obsluha zapíše do knihy úrazů.

  12. Účastníci lyžařského vleku – lyžaři, snowboardisté, jsou povinni podle pokynů obsluhy udržovat sjezdovku v bezpečném stavu, musí se řídit návody a předpisy na informačních tabulích a dbát pokynů obsluhy vleku .

  13. Každý účastník lyžařského vleku – lyžař, snowboardista musí mít platnou vstupenku, případně volnou vstupenku, kterou nosí na viditelném místě. Řádně označená obsluha vleku provádí po celou dobu provozu vleku pravidelně kontrolu platnosti těchto vstupenek. Dětské vstupenky jsou platné pro oba lyžařské vleky.

  14. V případě zjištění, že některý z účastníků lyžařského vleku – lyžařů, nemá platnou vstupenku , nebude mu obsluhou umožněno další používání vleku.

  15. Při večerním lyžování provede obsluha před příchodem na stanoviště rozsvícení světel na přístupové cestě k lyžařskému vleku. Na stanoviště rozsvítí lyžařský svah a provede kontrolu celého osvětlení: sjezdová trať, stopa směrem nahoru, nástupní a výstupní stanice musí být řádně osvětleny. V opačném případě nesmí být večerní lyžování uvedeno do provozu.

  16. Po skončení provozu vleku musí obsluha /případně obsluhou pověřená jiná osoba/ prohlédnout výjezdní i sjezdovou trať. Rovněž musí lyžařský vlek zajistit tak, aby nemohl být spuštěn nepověřenou osobou.

  17. Po skončení provozu obsluha vypne hlavní vypínače vleku, ozvučení svahu a veškerá osvětlení včetně světel vstupní cesty k lyž. vleku a topná tělesa v ohřívárně pro veřejnost a v místnosti obsluhy. Služba dále odnese odpad do popelnice, učiní zápis o ukončení provozu vleku do provozního deníku a řádně veškeré místnosti. Nejpozději do 30 minut po skončení provozní doby obsluha vleku odevzdá klíče pokladníkovi a řádně bez rozdílů vyúčtuje finanční hotovost – tržbu za prodané vstupenky. V případě zjištěné finanční nesrovnalosti je povinna obsluha vleku tuto uhradit.

  18. Lyžovat mimo provozní dobu / např.20,00 - 22,00hod./ se povoluje jen v případě minimálního celkového počtu 15 lyžařů. Lyžařský vlek musí být v tomto případě obsluhován školeným obsluhovatelem. Lyžaři bez volných vstupenek zaplatí další vstupné ve výši aktuálního ceníku pro večerní lyžování. Vyúčtování vstupenek a odevzdání klíčů od vleku si služba dohodne s pokladníkem. O spuštění vleku mimo provozní dobu informuje obsluhovatel osobu pověřenou ing. Petra Chmelaře.

  19. Mobilní telefon je určen pouze pro řádné zajištění provozu a bezpečnosti vleku, dále pak pro poskytování informací návštěvníkům. Je zakázáno jeho používání pro soukromé účely

  20. Před nástupem do služby a po celou dobu provozu, je obsluze vleku zakázáno požívat alkoholické nápoje. V prostorách pokladny je po tuto dobu zároveň zakázáno kouření.

  21. V případě nedodržování tohoto provozního předpisu, opakovaného porušování některého z výše uvedených bodů obsluhou vleku, může rozhodnout výbor lyžařského klubu o odebrání volných vstupenek, případně o mimořádném vyloučení z členské základny.


  V Trnavě dne 3.12.2010                                    Výbor SK Lyžařského klubu Trnava


10 pravidel FIS pro chování na sjezdových tratích

  1. Ohled na ostatní lyžaře
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí neustále chovat tak, aby neohrožoval
  nebo nepoškozoval někoho jiného.

  2. Zvládnutí rychlosti a způsobu jízdy
  Každý lyžař nebo snowboardista musí jezdit s přiměřeným odstupem a
  s ohledem na vzdálenost, na kterou vidí. Svou rychlost a svůj způsob jízdy musí
  přizpůsobit svému umění, terénním, sněhovým a povětrnostním poměrům jakož
  i hustotě provozu.

  3. Volba jízdní stopy
  Lyžař nebo snowboardista přijíždějící zezadu musí svou jízdní stopu zvolit tak,
  aby neohrožoval lyžaře jedoucího před ním.

  4. Předjíždění
  Předjíždět se může ze shora nebo zespoda, zprava nebo zleva, ale vždy jen
  s odstupem, který poskytne předjížděnému lyžaři či snowboardistovi pro
  všechny jeho pohyby dostatek prostoru.

  5. Vjíždění a rozjíždění
  Každý lyžař nebo snowboardista, který chce vjet do sjezdové tratě nebo se
  chce po zastavení opět rozjet, se musí rozhlédnout nahoru a dolů a přesvědčit
  se, že to může učinit bez nebezpečí pro sebe a pro ostatní.

  6. Zastavení
  Každý lyžař nebo snowboardista se musí vyhýbat tomu, aby se zbytečně
  zdržoval na úzkých nebo nepřehledných místech sjezdové tratě. Lyžař nebo
  snowboardista, který upadl, musí takové místo uvolnit co nejrychleji.

  7. Stoupání a sestup
  Lyžař nebo snowboardista, který stoupá nebo sestupuje pěšky, musí používat
  okraj sjezdové tratě.

  8. Respektování značek
  Každý lyžař nebo snowboardista musí respektovat značení a signalizaci.

  9. Chování při úrazech
  Při úrazech je každý lyžař nebo snowboardista povinen poskytnout první
  pomoc.

  10. Povinnost prokázání se
  Každý lyžař nebo snowboardista, ať svědek nebo účastník, ať odpovědný nebo
  ne, je povinen v případě úrazu prokázat své osobní údaje.

SNOW   |    NORDICmag   |    FREESKI   |    Ski & Snowboard portal   |    HolidayInfo  
Aqua Industrial   |    Mikroregion Slušovicko   |    Východní Morava   |   Sněhové info    |   ČSTV Zlín
Webdesign Comin.cz